خانه / پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام  میشود و تهیه نقشه پیش تفکیک به منظور تعیین مساحت دقیق واحد از آپارتمان می باشد که ساخت آن به پایان نرسیده است و شخصی که می خواهد آن را پیش خرید کند میخواهد از مساحت دقیق …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید زمانی انجام میشود که سازنده تعدادی از واحدها را برای پیش فروش گذاشته باشد در این صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای این که بتوانند معامله مطمئنی داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروش …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی با مراجعه به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری امکانپذیر است. پیش تفکیک آپارتمان عملیات بسیار تخصصی  است که تنها افراد دوره دیده و با تجربه قادر به انجام آن هستند و با انجام این عملیات مساحت و متراژ …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری به این صورت می باشد که برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحد ها مشخص شود.برای اندازه گیری دقیق واحد ها خریدار و فروشنده …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش باید با آگاهی کامل انجام شود و برای انجام معامله  مطمئن باید مساحت دقیق واحد آپارتمان مشخص باشد و نقشه پیش تفکیک از واحد تهیه شود. انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش با تهیه نقشه پیش …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به منظور به دست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق واحد های آپارتمان حاصل شود همچنین لازم به ذکر است این نقشه حین ساخت آپارتمان نیاز به تهیه آن است تا متراژ و مساحت هر واحد بمنظور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد تا از آن بتوان برای انجام معامله استفاده کرد.در واقع ممکن است قبل از اینکه ساخت آپارتمان به انتها برسد تعدادی از واحد های آن به پیش فروش گذاشته شوند در این صورت از آنجایی که مساحت …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

پیش تفکیک آپاتمان برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج کار بسیار تخصصی ای است که باید توسط فرد متخصص و با تجربه ای مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود زیرا این نقشه وقتی تهیه میشود که نیاز به مساحت دقیق هر واحد برای انجام معامله …

توضیحات بیشتر »