خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دوخطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دوخطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دوخطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت میباشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک را برداشت میکند و مختصات یو تی ام ملک را به دست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده  آن را با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود. در واقع …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران با این هدف در خواست می گردد تا در نتیجه تطابق و یا مغایرت بین ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک معلوم گردد و برای تهیه این نقشه حتما باید به فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی به طور دقیق انجام میشود در واقع منظور از نقشه های یو تی ام برای شهر داری نقشه های دو خطی میباشد که در آن طول های وضع …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام میشود در واقع منظور از نقشه های شهرداری نقشه های دو خطی می باشد که در آن طول های وضع موجود و طول های سند با …

توضیحات بیشتر »

قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که هر ساله از طرف سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین میشود در واقع نقشه های یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری که نقشه وضع موجود ملک در سیستم مختصات یو تی ام است که بر روی نقشه دو هزارم جانمایی میشود و تهیه این نقشه از عهده متخصصی مانند کارشناس رسمی داد گستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین موقعیت و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق ملک می باشد و برای تهیه نقشه یو تی ام باید به یک شخص متخصص یعنی کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنید تا نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »