خانه / بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد

بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس  رسمی دادگستری که در این کار تخصص دارد و همچنین به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد ممکن است. زمانی لازم است پلاک ثبتی ملک تعیین شود که سند ملک مفقود شده باشد و مالک قصد اخذ سند تک برگ …

توضیحات بیشتر »