خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ که جدید ترین اسناد موجود هستند و در این اسناد اطلاعات دقیق مکانی ملک درج گردیده است بنابراین در صورت معلوم نبودن موقعیت مکانی ملک و حدود اربعه ملک روی زمین به منظور اخذ این سند باید اطلاعاتی فنی مربوط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور می باشد که موقعیت دقیق ملک با دستگاه و تجهیزات دقیق تعیین شود و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با تهیه نقشه یوتی ام مختصات جهانی ملک تثبیت می …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص دقیق همسایگی ملک به این منظور انجام می شود که حدود و مرز های ملک با املاک مجاور وهمسایه مشخص شود.برای تعیین موقعیت  وحدود ملک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »