خانه / پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس  رسمی دادگستری که در این کار تخصص دارد و همچنین به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد ممکن است. زمانی لازم است پلاک ثبتی ملک تعیین شود که سند ملک مفقود شده باشد و مالک قصد اخذ سند تک برگ …

توضیحات بیشتر »

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه یو تی ام ممکن میشود و زمانی لازم است که از پلاک ثبتی عرصه استعلام گرفته شود که سند ملک مفقود شده باشد و یا از بین رفته باشد در اینصورت با تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی …

توضیحات بیشتر »