خانه / نقشه کادر

نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و علت تهیه نقشه کادر،تفاوت بین مساحت وضع موجود ملک و مساحت درج شده در سند می باشد. تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری گاهی ممکن است بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد …

توضیحات بیشتر »

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز پس از ساخت ملک در صورت عدم تطابق ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک به مالک داده میشود. این نقشه از نقشه ملک ،املاک مجاور و گذر های اطراف تشکیل شده است و تهیه نقشه بلوکی ملک بسیار دشوار و تخصصی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک را اداره ثبت دستور آن را به مالک  می دهد و این در صورتی است که بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی آن تفاوت زیاد و قابل توجهی مشاهده شود. تهیه نقشه کادر بسیار پیچیده و …

توضیحات بیشتر »